IP/Domain name tracking information

Domain Name:

vietnammarcom.edu.vn

    check status or 
    check your website traffic with Mobile Tracker
Domain IP Address:
210.2.86.109
Page Text Response:
314.13 (ms)
Website Ranking:
LinkedIn1
stumbleupon1
SEO Report Time:
Created: 1 year, 10 months ago, Updated: 1 year, 10 months ago
Meta Tags:
Title Trường VietnamMarcom - Tổ chức giáo dục, đào tạo các Nhà Tiếp thị, Truyền thông, Xây dựng Thương Hiệu Việt.
112 characters
(SEO title should be 50-70 long)
Description Trường đào tạo chuyên ngành truyền thông tiếp thị, quảng cáo, bán hàng và xây dựng thương hiệu. Tổ chức giáo dục hàng đầu về Marketing, là đối tác của tập đoàn giải thưởng quốc tế IAG (Marketing Communications), Koler Impact do giáo sư Philip Koler sáng lập và nhiều tổ chức chuyên gia hàng đầu trong ngành công nghiệp.
319 characters
(SEO description should be 40-160 long)
Keywords Vietnam Marcom, VietnamMarcom, Trường đào tạo marketing, Học Marketing, khóa học marketing, khóa học giám đốc thương hiệu, thương hiệu dẫn đầu, học event, học sales, học chuyên viên quảng cáo, học copywriter, học digital marketing, quản trị tiếp thị, chiến lược marketing, marketingchienluoc.
292 characters
Robots INDEX, FOLLOW
Author VietnamMarcom
Copyright Copyright © 2000 VietnamMarcom. All rights reserved.
Rating GENERAL
Distribution GLOBAL
Revisit-after 1 DAYS
Internet service provider:
Quang Trung Software City Development Company Limi
Organization:
Quang Trung Software City Development Company
Country name:
Viet Nam
Country ISO alpha-2 code:
VN
Timezone:
Asia/Ho_Chi_Minh
Longitude:
106
Latitude:
16
WHOIS data:
WHOIS data for vietnammarcom.edu.vn is not available due to restrictions
Other IP addresses utilized:
221.132.34.79
Forward DNS primary host:
google.com
alt1.aspmx.l.google.com
Forward DNS expanded data:
vietnammarcom.edu.vn has address 210.2.86.109
vietnammarcom.edu.vn mail is handled by 1 aspmx.l.google.com.
vietnammarcom.edu.vn mail is handled by 5 alt2.aspmx.l.google.com.
vietnammarcom.edu.vn mail is handled by 10 alt3.aspmx.l.google.com.
vietnammarcom.edu.vn mail is handled by 10 alt4.aspmx.l.google.com.
vietnammarcom.edu.vn mail is handled by 5 alt1.aspmx.l.google.com.
Forward DNS last updated:
3 months, 16 days ago on October 9, 2018, 8:13 pm GMT Time
Forward DNS next check:
in 2 months, 14 days on October 9, 2018, 8:13 pm GMT Time
Reverse DNS host:
maychuhosting.com
Reverse DNS pointer:
sv109.maychuhosting.com
Reverse DNS in-addr.arpa:
109.86.2.210.in-addr.arpa domain name pointer sv109.maychuhosting.com.
Reverse DNS last updated:
6 hours, 45 min ago on January 23, 2019, 10:26 pm GMT Time
Reverse DNS next check:
in 5 months, 28 days on January 23, 2019, 10:26 pm GMT Time
Website Headers:
Response 200 OK
Cache-control private
Content-encoding gzip
Content-type text/html; charset=utf-8
Content_length 53937
Date Sat, 11 Mar 2017 00:42:01 GMT
Server Microsoft-IIS/8.0
Set-cookie .ASPXANONYMOUS=ecR8IpLQ0gEkAAAAY2I3M2UyNDgtM2I5MS00NjYzLTg3NDgtMWQ4YTczOWRmODdm0; expires=Fri, 19-May-2017 11:22:00 GMT; path=/; HttpOnlylanguage=vi-VN; path=/; HttpOnly
Vary Accept-Encoding
X-powered-by ASP.NET
Record views
480

domain name tracking statistics

The domain tracing evidence is electronically compiled respectively for vietnammarcom.edu.vn.

web page RESPONSE STATUS

This domain ID has replied to connection query with a web server status code 200. Vietnammarcom.edu.vn Internet site responded with text in 314.13 (ms).

web page social differentiation

The Internet site social presence is as follows: LinkedIn connections count: 1, Stumbleupon share count: 1.

web-page keywords analysis

The entire number of words analyticly validated within the text body of vietnammarcom.edu.vn is 3932.LinkedIn connections count: 1, Stumbleupon share count: 1. This most important word in body text of vietnammarcom.edu.vn is determined to be . The keyword is employed 53 times. The second most utilized key string in use is tracked as the Học and is put to use 52 times. Other dominant word(s) are của, và, học, của, thị, marketing, vn, viên, các, tiếp, năm, hiệu, nam, là, thương, việt, theo, trong, một, hội, có.

The most used 2-word keyword combination inside page body of vietnammarcom.edu.vn appears to be Tiếp thị. The key string Tiếp thị is utilized 28 times. The second most frequently placed two-word word group used seems to be the Học viên and is employed 23 times. Other fundamental dual-word keyword(s) are thương hiệu, tiếp thị, học viên, thương hiệu, việt nam, quảng cáo, viên theo, theo học, hơn học, thế giới, dự án, bài học, thị trường, truyền thông, digital marketing, bán hàng, du lịch, công nghệ, sài gòn, của các, điểm đến.

IP INFO

This hardware IP tracking information is automatically collected exclusively for 210.2.86.109. The host has the hardware Internet Protocol Address 210.2.86.109.This Internet Protocol Address conforms to binding specifications of an IPv4 IP (Internet protocol), which has an uncompressed value of 210.002.086.109.

The reverse DNS for the analyzed host is maychuhosting.com. A domain host pointer is defined as sv109.maychuhosting.com.A full response for the checked reverse DNS request was tracked as sv109.maychuhosting.com at the time of the query.

ORGANIZATION AND ISP

An organization that is associated with serving the content for vietnammarcom.edu.vn is Quang Trung Software City Development Company.An Internet Service Provider (also known as ISP) that digitally servers the content for this hardware vietnammarcom.edu.vn is Quang Trung Software City Development Company Limi.

IP address

The data for this tracing info confirms that the connection to this host has an assigned physical address in Viet Nam. The timezone of the location of this host is Asia/Ho_Chi_Minh.

assigned IPS

Other IPs in use by vietnammarcom.edu.vn are as listed: 221.132.34.79

COPY & PASTE html code for vietnammarcom.edu.vn report
To link to vietnammarcom.edu.vn report from your website or blog, copy and paste this html code into your web page
Direct URL for vietnammarcom.edu.vn report
This simple url can be used for refering to vietnammarcom.edu.vn report in emails and printed media

Keyword Density

Word count: 3932
All keywords (604)
Showing top 50 (Show all)
CountKeyword density
53 1.35 %
học 52 1.32 %
của 51 1.30 %
thị 39 0.99 %
marketing 34 0.86 %
vn 32 0.81 %
viên 31 0.79 %
các 30 0.76 %
tiếp 30 0.76 %
năm 29 0.74 %
hiệu 29 0.74 %
nam 28 0.71 %
27 0.69 %
thương 27 0.69 %
việt 27 0.69 %
theo 25 0.64 %
trong 25 0.64 %
một 25 0.64 %
hội 22 0.56 %
21 0.53 %
công 20 0.51 %
từ 20 0.51 %
người 19 0.48 %
hàng 19 0.48 %
marcom 19 0.48 %
đến 18 0.46 %
được 18 0.46 %
hơn 18 0.46 %
bán 17 0.43 %
thế 17 0.43 %
cho 16 0.41 %
số 15 0.38 %
nghiệp 15 0.38 %
những 15 0.38 %
quảng 15 0.38 %
sự 15 0.38 %
nhất 15 0.38 %
không 14 0.36 %
thành 14 0.36 %
cáo 14 0.36 %
giới 13 0.33 %
thông 13 0.33 %
đầu 12 0.31 %
với 12 0.31 %
về 12 0.31 %
sẽ 12 0.31 %
doanh 12 0.31 %
vietnam 12 0.31 %
digital 12 0.31 %
ra 11 0.28 %
Two-keyword phrases (376)
Showing top 50 (Show all)
CountKeyword density
tiếp thị 28 0.71 %
học viên 23 0.59 %
thương hiệu 21 0.53 %
việt nam 18 0.46 %
quảng cáo 14 0.36 %
viên theo 12 0.31 %
theo học 12 0.31 %
hơn học 12 0.31 %
thế giới 10 0.25 %
dự án 8 0.20 %
bài học 8 0.20 %
thị trường 8 0.20 %
truyền thông 8 0.20 %
digital marketing 8 0.20 %
bán hàng 8 0.20 %
du lịch 7 0.18 %
công nghệ 7 0.18 %
sài gòn 7 0.18 %
của các 7 0.18 %
điểm đến 6 0.15 %
địa ốc 6 0.15 %
chuyên viên 6 0.15 %
ngày hội 5 0.13 %
đi và 5 0.13 %
ảnh hưởng 5 0.13 %
xây dựng 5 0.13 %
bán lẻ 5 0.13 %
nhất thế 5 0.13 %
xu hướng 5 0.13 %
kinh doanh 5 0.13 %
trở thành 5 0.13 %
chiến lược 5 0.13 %
điện thoại 5 0.13 %
cộng đồng 5 0.13 %
nhân hiệu 5 0.13 %
chuyên gia 5 0.13 %
hội thảo 5 0.13 %
vn hơn 4 0.10 %
united pharma 4 0.10 %
hiện nay 4 0.10 %
sự kiện 4 0.10 %
ngân hàng 4 0.10 %
và yêu 4 0.10 %
mạnh nhất 4 0.10 %
quản trị 4 0.10 %
quốc tế 4 0.10 %
kinh tế 4 0.10 %
động sản 4 0.10 %
nghiên cứu 4 0.10 %
phụ nữ 4 0.10 %
Three-keyword phrases (146)
Showing top 50 (Show all)
CountKeyword density
hơn học viên 12 0.31 %
viên theo học 12 0.31 %
học viên theo 12 0.31 %
nhất thế giới 5 0.13 %
vn hơn học 4 0.10 %
đi và yêu 4 0.10 %
bất động sản 4 0.10 %
thương mại điện 4 0.10 %
mại điện tử 4 0.10 %
các thương hiệu 4 0.10 %
thương hiệu mạnh 3 0.08 %
thế hệ học 3 0.08 %
thị cộng đồng 3 0.08 %
thông tiếp thị 3 0.08 %
tiếp thị cộng 3 0.08 %
các thế hệ 3 0.08 %
nghiên cứu thị 3 0.08 %
cứu thị trường 3 0.08 %
hưởng nhất việt 3 0.08 %
hệ học viên 3 0.08 %
mạnh nhất thế 3 0.08 %
chuyên viên tiếp 3 0.08 %
hiệu mạnh nhất 3 0.08 %
viên tiếp thị 3 0.08 %
truyền thông tiếp 3 0.08 %
nhất việt nam 3 0.08 %
quảng cáo ngoài 3 0.08 %
tinh hoa tiếp 3 0.08 %
ảnh hưởng nhất 3 0.08 %
các dự án 3 0.08 %
hoa tiếp thị 3 0.08 %
xu hướng marketing 3 0.08 %
cáo ngoài trời 3 0.08 %
bán hàng địa 3 0.08 %
hàng địa ốc 3 0.08 %
thị du lịch 3 0.08 %
tiếp thị du 3 0.08 %
hướng marketing cho 2 0.05 %
global brand forum 2 0.05 %
marketing cho năm 2 0.05 %
vietnammarcom cảm nhận 2 0.05 %
cho năm phần 2 0.05 %
học viên vietnammarcom 2 0.05 %
nam tiếp thị 2 0.05 %
vietnam youth marketing 2 0.05 %
global best digital 2 0.05 %
ca khúc mới 2 0.05 %
các chuyên gia 2 0.05 %
việt nam tiếp 2 0.05 %
top xu hướng 2 0.05 %
Four-keyword phrases (69)
Showing top 50 (Show all)
CountKeyword density
học viên theo học 12 0.31 %
hơn học viên theo 12 0.31 %
thương mại điện tử 4 0.10 %
vn hơn học viên 4 0.10 %
tinh hoa tiếp thị 3 0.08 %
chuyên viên tiếp thị 3 0.08 %
các thế hệ học 3 0.08 %
nghiên cứu thị trường 3 0.08 %
truyền thông tiếp thị 3 0.08 %
ảnh hưởng nhất việt 3 0.08 %
bán hàng địa ốc 3 0.08 %
hưởng nhất việt nam 3 0.08 %
quảng cáo ngoài trời 3 0.08 %
tiếp thị cộng đồng 3 0.08 %
thế hệ học viên 3 0.08 %
tiếp thị du lịch 3 0.08 %
thương hiệu mạnh nhất 3 0.08 %
mạnh nhất thế giới 3 0.08 %
ảnh việt nam tiếp 2 0.05 %
global best digital marketing 2 0.05 %
hình ảnh việt nam 2 0.05 %
thị hình ảnh việt 2 0.05 %
của công ty nghiên 2 0.05 %
có gì đặc biệt 2 0.05 %
thế giới di động 2 0.05 %
tiếp thị hình ảnh 2 0.05 %
tiếp thị chiến lược 2 0.05 %
thị và bán hàng 2 0.05 %
tiếp thị và bán 2 0.05 %
nhất thế giới năm 2 0.05 %
tử bằng điện thoại 2 0.05 %
điện tử bằng điện 2 0.05 %
mại điện tử bằng 2 0.05 %
ty nghiên cứu thị 2 0.05 %
bằng điện thoại mcommerce 2 0.05 %
tầm nhìn sứ mệnh 2 0.05 %
ước mơ của thúy 2 0.05 %
thị nông sản việt 2 0.05 %
việt nam tiếp thị 2 0.05 %
marketing cho năm phần 2 0.05 %
hướng marketing cho năm 2 0.05 %
tiếp thị nông sản 2 0.05 %
top xu hướng marketing 2 0.05 %
xu hướng marketing cho 2 0.05 %
ngôn sứ thương hiệu 2 0.05 %
không thể bỏ qua 2 0.05 %
tổ chức sự kiện 2 0.05 %
tiê thi hi nh 2 0.05 %
trung tâm khảo cứu 2 0.05 %
hi nh nh viê 2 0.05 %
Web Analytics with a Flavor

Recent [80] domain whois and domain IP address DNS queries as of January 24, 2019, 4:58 am [GMT]. Next update in 16 min, 56 sec

ID IP Address Domain Name Domain IP Reverse Dns ISP Country City / State
1 141.8.225.31 telgis.com - - - Rook Media GmbH Switzerland - - -
2 104.31.79.173 zippiest.exulted.info - - - CloudFlare United States - - -
3 208.91.197.24 taxinsights.biz - - - Confluence Networks British Virgin Islands Road Town, Washington
4 208.91.197.27 cyclebargain.com - - - Confluence Networks United States Jacksonville, Florida
5 195.56.55.143 fineartteens.com video.freeporn.hu Magyar Telekom Hungary Telki, Pest megye
6 208.91.197.24 alternativefuelsolutions.com - - - Confluence Networks British Virgin Islands Road Town, Washington
7 46.234.119.249 inlinehokej.cz esports-10-www2.superhosting.cz SuperNetwork s.r.o. Czech Republic ?eská Lípa, Liberecky kraj
8 2a00:15f8:a000:5:1:11:1:4621 gzaliv.ru - - - LLC masterhost Russian Federation Moscow, Moscow
9 208.91.197.26 question.org - - - Confluence Networks British Virgin Islands Road Town, Washington
10 208.91.197.23 entergy-transmission.net - - - Confluence Networks British Virgin Islands - - -
11 49.212.8.84 c9wiki.com www23046u.sakura.ne.jp SAKURA Internet Japan Osaka, Osaka
12 220.73.161.87 dprksearch.net - - - Korea Telecom Korea (South) - - -
13 208.91.197.26 skategearnow.com - - - Confluence Networks British Virgin Islands Road Town, Washington
14 141.8.225.31 arthurhumphrey.com - - - Rook Media GmbH Switzerland - - -
15 85.236.214.242 kiwibox.com - - - interscholz Internet Services GmbH & Co. KG Germany Stuttgart, Baden-Württemberg Region
16 80.94.164.4 opac.bas-net.by opac.bas-net.by State Scientific Enterprise 'United Institute of I Belarus Minsk, Minsk City
17 54.39.51.183 ad24hr.com sv2.optimalsecured.com OVH Hosting Canada Montreal, Quebec
18 81.169.185.250 tantra-massage.de liesenfeld.de Strato AG Germany Berlin, Land Berlin
19 59.106.13.41 my-idea.net www411.sakura.ne.jp SAKURA Internet Japan Osaka, Osaka
20 61.160.251.208 my.jiehun.cn - - - China Telecom China Shanghai, Shanghai
21 208.91.197.23 soulakis.net - - - Confluence Networks British Virgin Islands - - -
22 208.91.197.127 esettlement2000.biz - - - Confluence Networks British Virgin Islands - - -
23 208.91.197.26 prime-retail.com - - - Confluence Networks British Virgin Islands Road Town, Washington
24 91.206.206.2 magazinuldebancnote.ro ns3.hostingweb.ro Abo Net Srl Romania Campina, Prahova
25 198.54.115.52 tisugh.com server232-2.web-hosting.com Namecheap United States Los Angeles, California
26 141.8.225.31 affordabledenturesmoment.info - - - Rook Media GmbH Switzerland - - -
27 208.91.197.127 truereviews.com - - - Confluence Networks British Virgin Islands - - -
28 208.91.197.128 calypsocap.com - - - Confluence Networks British Virgin Islands Road Town, Washington
29 58.227.193.211 xn--zb0bk9suyhb0ep4w.kr - - - SK Broadband Korea (South) Daegu, Daegu
30 208.91.197.25 powersourcebattery.com - - - Confluence Networks British Virgin Islands Road Town, Xinjiang Uygur Zizhiqu
31 62.149.128.160 dematte.org mxd1.aruba.it Aruba S.p.A. Italy Arezzo, Tuscany
32 43.242.131.55 youxin-garments.com - - - Hengtian Network Technology Co., Limited Hong Kong - - -
33 141.8.225.31 innovatorinstitute.ca - - - Rook Media GmbH Switzerland - - -
34 208.91.197.27 ffsng.link - - - Confluence Networks United States Jacksonville, Florida
35 74.208.215.70 orrykraw.com perfora.net 1&1 Internet AG United States Wayne, Pennsylvania
36 141.8.225.68 harvestwellness.com - - - Rook Media GmbH Switzerland - - -
37 34.213.153.194 drachenzaehmenleichtgemacht.at ec2-34-213-153-194.us-west-2.compute.amazonaws.com Amazon.com United States Boardman, Oregon
38 2a02:2350:5:103:7040:0:ff55:c504 doktorbygg.se - - - One.com A/S Denmark Copenhagen, Capital Region
39 176.9.85.109 thorstrup-jagtforening.dk srv02.wexo.dk Hetzner Online GmbH Germany - - -
40 74.220.199.27 buffalotracks.com fast27.fastdomain.com Unified Layer United States Provo, Utah
41 208.91.197.26 comeusa.net - - - Confluence Networks British Virgin Islands Road Town, Washington
42 118.193.231.159 bolv88.com - - - Beijing CNISP Technology Co. China Beijing, Beijing
43 78.47.8.135 boat.ag dedi208.your-server.de Hetzner Online GmbH Germany Nuremberg, Bavaria
44 208.91.197.132 aybooks.com - - - Confluence Networks British Virgin Islands Road Town, Washington
45 176.9.36.14 taxrus2000.com ruberi.ru Hetzner Online GmbH Germany - - -
46 178.79.189.176 internet-radio.com internet-radio.com Linode United Kingdom London, England
47 217.160.233.81 psycoach06.com kundenserver.de 1&1 Internet AG Germany - - -
48 92.53.104.105 podrobno.uz - - - TimeWeb Ltd. Russian Federation Belgorod Oblast
49 208.91.197.127 navajorugs.biz - - - Confluence Networks British Virgin Islands - - -
50 222.237.78.13 iphotoscrap.com 222-237-78-13.tongkni.co.kr SK Broadband Korea (South) Seoul, Seoul
51 208.91.197.127 maternal.biz - - - Confluence Networks British Virgin Islands - - -
52 80.74.142.70 ehemals-kinderlos.ch avitus.sui-inter.net METANET AG Switzerland - - -
53 208.91.197.26 fanpier.com - - - Confluence Networks British Virgin Islands Road Town, Washington
54 208.91.197.25 hytekplasticsinc.com - - - Confluence Networks British Virgin Islands Road Town, Xinjiang Uygur Zizhiqu
55 144.76.176.75 naft.info farsituts.com Hetzner Online GmbH Germany - - -
56 208.91.197.24 passportgold.net - - - Confluence Networks British Virgin Islands Road Town, Washington
57 141.8.225.31 drillgear.com - - - Rook Media GmbH Switzerland - - -
58 208.91.197.27 jamesburdenmansion.com - - - Confluence Networks United States Jacksonville, Florida
59 141.8.225.31 200tyc.com - - - Rook Media GmbH Switzerland - - -
60 60.205.20.21 jcdt88.com - - - Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. China Hangzhou, Zhejiang
61 118.193.234.88 invot.com - - - Beijing CNISP Technology Co. China Shanghai, Shanghai
62 141.8.225.31 industrialrose.com - - - Rook Media GmbH Switzerland - - -
63 39.109.126.55 515421.com - - - Huayun Data International Limited Hong Kong - - -
64 162.159.208.19 jzzk.net - - - CloudFlare United States San Francisco, California
65 141.8.225.31 payyoutotrade.com - - - Rook Media GmbH Switzerland - - -
66 141.8.225.31 coldlightproductions.com - - - Rook Media GmbH Switzerland - - -
67 64.91.247.54 allegiancefund.com web.mstech.com Liquid Web, L.L.C United States Lansing, Michigan
68 209.99.64.52 rockhouseinn.com 209-99-64-52.fwd.datafoundry.com YHC Corporation United States Houston, Texas
69 219.88.246.22 bonvoyage.co.nz default-rdns.vocus.co.nz Spark New Zealand New Zealand (Aotearoa) Auckland, Auckland
70 172.96.191.110 thongcongnghet.info 172.96.191.110-static.reverse.arandomserver.com Hawk Host Canada Fergus, Ontario
71 192.254.233.216 itbank.iq - - - Websitewelcome.com United States Houston, Texas
72 208.91.196.105 sbponline.com - - - Confluence Networks British Virgin Islands - - -
73 213.203.202.15 wattwuermercux.de nepuweb6.net-publics.de PlusServer GmbH Germany Hoest, North Rhine-Westphalia
74 217.70.184.38 fermeaubergeduvauroux.com webredir.vip.gandi.net GANDI SAS France - - -
75 104.31.68.207 onehundredmiles.org - - - CloudFlare United States - - -
76 144.76.38.66 zooclub.biz ox.cim.ua Hetzner Online GmbH Germany Baden-Württemberg Region
77 2607:f8b0:4008:802::2003 google.dm mia07s48-in-x03.1e100.net Google United States - - -
78 208.91.197.26 pandapages.com - - - Confluence Networks British Virgin Islands Road Town, Washington
79 208.91.197.24 celendin.com - - - Confluence Networks British Virgin Islands Road Town, Washington
80 197.98.195.194 weskus24.com mercury.rockethost.co.za Internet Solutions South Africa Johannesburg, Gauteng
Any information copied or otherwise reproduced from this website must have a proper attribution. If you have used any of the content displayed on TraceMyIP.org Tools, you agree to properly reference to the source of information by creating a direct link to http://tools.tracemyip.org/